Ο Δήμος Ικαρίας σχετικά με τη συμμετοχή στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ «Εναρμόνιση της Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής»

Ο Δήμος Ικαρίας, ενημερώνει τους γονείς που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών μέσω ΕΣΠΑ «Εναρμόνιση της Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» έτους 2018-2019, στο οποίο ο Δήμος Ικαρίας είναι και εφέτος δικαιούχος, διαθέτοντας 69 θέσεις (Προ-νήπια από 2,5 ετών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση ) για τους δυο Παιδικούς του Δήμου μας (49 Αγ. Κηρύκου και 20 Ραχών), ότι μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους.  

Πιο συγκεκριμένα, η Ε.Ε.Τ.Α.Α προσκαλεί:

  • Τις Μητέρες βρεφών, νηπίων και παιδιών
  • Τις Μητέρες νηπίων, παιδιών και εφήβων και ατόμων με Αναπηρία
  • Τα άτομα (άνδρες και γυναίκες), στα οποία έχει παραχωρηθεί με δικαστική απόφαση η επιμέλεια παιδιών

Οι οποίοι/ες επιθυμούν να εγγράψουν τα τέκνα του σε Δομές παροχής φροντίδας και φιλοξενίας, ώστε να διασφαλιστεί η ισότιμη πρόσβαση τους στην εργασία, μέσω της παροχής ποιοτικών υπηρεσιών. (Σημειώνεται ότι εφεξής όπου γίνεται αναφορά σε «μητέρες» ή «ωφελούμενες» νοούνται αντιστοίχως οι άνδρες – πατέρες). Οι ωφελούμενοι που θα ενταχθούν στην πράξη θα πρέπει να πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:

Α)  Να εργάζονται στην Ελλάδα ως μισθωτοί ή αυτοαπασχολούμενοι.

Β)  Να είναι άνεργοι/ες, οι οποίοι/ες διαθέτουν Δελτίο Ανεργίας ΟΑΕΔ σε ισχύ και αντίγραφο βεβαίωσης εξατομικευμένης προσέγγισης από τις υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.Δ.
Στις ανωτέρω ωφελούμενες/ους χορηγούνται «Αξίες Τοποθέτησης (Vocher)», που συγχρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ η των ΠΕΠ, συμφωνά με την κατάταξη τους ως προς το όριο της φτώχειας, όπως αυτό προσδιορίζεται από την ΕΛΣΤΑΤ για κάθε κατηγορία νοικοκυριού.

ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ:   ΟΙ  ΤΑΚΤΙΚΟΙ & ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ,  ΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΟΙ  ΜΟΝΙΜΟΙ & ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΩΝ Ο.Τ.Α. (α’ και β’ βαθμού).    ΕΠΙΣΗΣ, ΟΣΟΙ ΜΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΑΒΑΝ ΘΕΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΜΟΝΙΜΟΥ Η ́ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ.

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εγγράψουν το παιδί τους στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Ικαρίας μέσω ΕΣΠΑ, θα υποβάλλουν την «Αίτηση συμμετοχής – Δήλωσή» τους ηλεκτρονικά από 14/6/2018 έως 3/7/2018 στην διεύθυνση: https://www.eetaa.gr, paidikoi.eetaa.gr 

(Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των αιτήσεων, ορίζεται η 3/7/2018 και ώρα 24:00, βάσει του αποδεικτικού του ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου, που δίνεται αυτόματα).

Σχολιάστε Ελεύθερα