Ενιαίος Κανονισμός Λειτουργίας των γηπέδων του Δήμου Δυτικής Λέσβου

Ως προς την ορθή διαχείριση και λειτουργία των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Δυτικής Λέσβου και ύστερα από εισήγηση του εντεταλμένου στα θέματα του αθλητισμού Στρατή Αλεξίου, συντάχθηκε «Ενιαίος Κανονισμός Λειτουργίας των γηπέδων του Δήμου Δυτικής Λέσβου», ο οποίος αναμένεται να έλθει τις επόμενες ημέρες σε διαβούλευση και θα είναι στη διάθεση των δημοτών στην σελίδα mwlesvos.gr και προς έγκριση από το δημοτικό συμβούλιο.

Σύμφωνα με την εισήγηση, ο Δήμος Δυτικής Λέσβου έχει στη διοίκηση και την εποπτεία του αθλητικούς χώρους, οι οποίοι ως επί το πλείστον χρησιμοποιούνται για:

• Την υποστήριξη και προαγωγή του αθλητισμού όλων των ηλικιών,

• Την υποστήριξη και προαγωγή των προγραμμάτων «Άθλησης για όλους» που πραγματοποιούνται σε συνεργασία µε τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού

• Την υποστήριξη και ανάπτυξη του σχολικού αθλητισμού όλων των βαθµίδων (πρωτοβάθμιας & δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ΙΕΚ, Α.Ε.Ι., Α.Τ.Ε.Ι., κλπ)

• Την υποστήριξη του αγωνιστικού αθλητισμού µε προτεραιότητα στους τοπικούς συλλόγους (που έχουν έδρα το ∆ήμο Δυτικής Λέσβου)

• Την υποστήριξη και διοργάνωση αθλητικών, ψυχαγωγικών, επιστημονικών, συνεδριακών εκδηλώσεων φορέων Διεθνούς, Εθνικού, Περιφερειακού και τοπικού χαρακτήρα καθώς και την υποστήριξη ΑµεΑ.

Ο προς ψήφιση Κανονισμός, λαμβάνει υπόψη του την εξέλιξη των συνθηκών, οι οποίες έχουν μεταβληθεί σημαντικά στη λειτουργία του αθλητισμού και των αθλητικών σωματείων, ως προς την χρήση των δημοτικών αθλητικών υποδομών που τους διατίθενται, µε αίτησή τους. Επιπροσθέτως, καθώς πολλά σωματεία όπου αθλούνται παιδιά μικρής ηλικίας που ως επί το πλείστον, δεν διαθέτουν και δελτίο αθλητικής ιδιότητας, οι προβλέψεις για τη χρήση των χώρων που παραχωρεί ο Δήμος θα πρέπει να είναι πιο ολοκληρωμένες και αυστηρές. Οι πολλές αλλαγές, επίσης στην εργατική, την ασφαλιστική, την αθλητική και την ποινική νομοθεσία (σ.σ. ιδιαίτερα για τις ευθύνες των διοικήσεων πάσης φύσεως ΝΠ∆∆), αλλά και οι µη επαρκείς διατυπώσεις στην υπάρχουσα για τα Δημοτικά και Εθνικά Γυμναστήρια, επιβάλουν την ύπαρξη ενός ολοκληρωμένου Κανονισμού Λειτουργίας, που µε επάρκεια, πληρότητα και επακριβώς θα ρυθμίζει τα θέματα της παραχώρησης για χρήση, χωρίς ή µε αντάλλαγμα, των δημοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων των οποίων τις δαπάνες λειτουργίας επωμίζεται εξ ολοκλήρου ο Δήμος, προκειμένου να εξασφαλίζεται και να προστατεύεται παντοιοτρόπως η δημόσια περιουσία και το δημόσιο συμφέρον και βεβαίως η ασφαλής χρήση των αθλητικών εγκαταστάσεων.

Με την εφαρμογή του νέου Κανονισμού, θα υπάρχουν ειδικότερες προβλέψεις για την παραχώρηση – χρήση, διαφοροποιήσεις και επιπλέον όροι, κανόνες και περιορισμοί οι οποίοι μπορούν να τίθενται µε σχετικές αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου το οποίο για τη λήψη τους μπορεί να εξουσιοδοτήσει το Δήμαρχο ή τον αρμόδιο αντιδήμαρχο ή τον εκάστοτε εντεταλμένο στα θέματα αθλητισμού, είτε γενικά, είτε κατά περίπτωση. Οι κανόνες χρήσης των αθλητικών εγκαταστάσεων – γυμναστηρίων αφορούν τόσο στη συλλογική όσο και στη χρήση τους μεμονωμένα, ακόμη και εάν η πρόβλεψη στον παρόντα Κανονισμό γίνεται για τη µία ή την άλλη περίπτωση.

Μεταξύ άλλων προβλέπεται και σύσταση τοπικών Επιτροπών για την καλύτερη διαχείριση, λειτουργία και ασφάλεια, καθώς και σωστή εφαρμογή του υπάρχοντος κανονισμού των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Δυτικής Λέσβου προτείνεται σύσταση τριμελούς επιτροπής κατόπιν εισηγήσεως της, από τον Δήμαρχο, ή Αντιδήμαρχο ή τον Εντεταλμένο στα θέματα του αθλητισμού. Η σύσταση του θα αποτελείται από τον πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου ή όπως ορίζει το Τοπικό Συμβούλιο και δύο μέλη με προσφορά και παρουσία στα αθλητικά δρώμενα της περιοχής τους και τους αναπληρωτές τους (και τα αναπληρωματικά μέλη αυτών). Τα διοικητικά μέλη των αθλητικών εγκαταστάσεων θα είναι αμισθί.

ΕΡΤ

Σχολιάστε Ελεύθερα