Κατάθεση νομοσχεδίου για τις παρακολουθήσεις από την κυβέρνηση

Έβγαλαν σε δημόσια διαβούλευση για μόλις 7 μέρες το νομοσχέδιο για τις παρακολουθήσεις. Σύμφωνα με αυτό θα μπορούν να παρακολουθούν οποτεδήποτε και να διαγράφουν τα αρχεία.

Κατάθεση νομοσχεδίου για τις παρακολουθήσεις από την κυβέρνηση

Πρόκειται για μία προσπάθεια να «νομιμοποιήσουν» τις παρακολουθήσεις πολιτικών, για τις οποίες θα δίνει άδεια ο πρόεδρος της Βουλής και υπό προϋποθέσεις ο ίδιος ο πρωθυπουργός. Σύμφωνα με αυτό θα μπορούν να διαγράφει το υλικό παρακολούθησης όποτε θέλει η κυβέρνηση. Να θυμίσουμε ότι η διαγραφή των αρχείων έγινε και στην περίπτωση του Νίκου Ανδρουλάκη.Επίσης θα είναι στη διακριτική ευχέρεια της κυβέρνησης αν θα ενημερώνει τα πρόσωπα που παρακολουθούνται για λόγους εθνικής ασφάλειας, ενώ προτείνεται η ενημέρωση του υποκειμένου υπό την προϋπόθεση ότι δεν διακυβεύεται ο σκοπός για τον οποίο διατάχθηκε η άρση και μετά την πάροδο 3 ετών από την παύση της.

Συγκεκριμένα, στο άρθρο 4, παράγραφος 3 προβλέπεται η «Άρση του απορρήτου των επικοινωνιών για λόγους εθνικής ασφάλειας», όπου σημειώνονται τα εξής για τα πολιτικά πρόσωπα:

«Η άρση του απορρήτου των επικοινωνιών για λόγους εθνικής ασφάλειας που αφορά πολιτικά πρόσωπα επισπεύδεται μόνο από την Ε.Υ.Π.. Το αίτημα, το οποίο οφείλει να στηρίζεται σε συγκεκριμένα στοιχεία που καθιστούν άμεση και εξαιρετικά πιθανή τη διακινδύνευση της εθνικής ασφάλειας, υποβάλλεται από τον Διοικητή της Ε.Υ.Π., μαζί με τα συνοδεύοντα αυτό στοιχεία, στον Προέδρο της Βουλής, προκειμένου να χορηγήσει σχετική άδεια εντός προθεσμίας είκοσι τεσσάρων (24) ωρών. Αν δεν υπάρχει Βουλή, την άδεια του προηγούμενου εδαφίου χορηγεί ο Πρόεδρος της τελευταίας Βουλής ή, αν αυτός δεν υπάρχει, ο Πρωθυπουργός. Αν το αίτημα αφορά στον Πρόεδρο της Βουλής, ή αν δεν υπάρχει Βουλή στον Πρόεδρο της τελευταίας Βουλής, την άδεια χορηγεί ο Πρωθυπουργός. Μόνο εάν χορηγηθεί η άδεια της παρούσας, μπορεί το αίτημα να υποβληθεί στον εποπτεύοντα την Ε.Υ.Π. εισαγγελικό λειτουργό για τη συνέχιση της διαδικασίας. Στην περίπτωση της παρούσας, ο Πρόεδρος της Βουλής ή ο Πρωθυπουργός, κατά περίπτωση, δεν τηρεί σχετικό αρχείο».

Στο άρθρο 4 επίσης προβλέπεται η «Άρση του απορρήτου των επικοινωνιών για λόγους εθνικής ασφάλειας» ενώ στην παράγραφο 7 επισημαίνεται: «Μετά την πάροδο τριών (3) ετών από την παύση της ισχύος της εισαγγελικής διάταξης που αφορά άρση του απορρήτου για λόγους εθνικής ασφάλειας και κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος από το καθ’ ου η άρση πρόσωπο, που υποβάλλεται στους εισαγγελικούς λειτουργούς του πρώτου εδαφίου της παρ. 2, γνωστοποιείται η επιβολή του περιοριστικού μέτρου στον θιγόμενο, υπό την προϋπόθεση ότι δεν διακυβεύεται ο σκοπός για τον οποίο αυτό διατάχθηκε και μετά από απόφαση τριμελούς οργάνου. Στην περίπτωση διενέργειας της άρσης από την Ε.Υ.Π., το όργανο αποτελείται από τον Διοικητή της, τον εισαγγελικό λειτουργό της παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 3649/2008 και τον Πρόεδρο της Α.Δ.Α.Ε.. Στην περίπτωση διενέργειας της άρσης από τη Δ.Α.Ε.Ε.Β., το όργανο αποτελείται από τον Διευθυντή της Δ.Α.Ε.Ε.Β., τον εισαγγελικό λειτουργό της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 2265/1994 και τον Πρόεδρο της Α.Δ.Α.Ε.. Του οργάνου προεδρεύει ο κατά περίπτωση αρμόδιος εισαγγελικός λειτουργός. Το όργανο αποφασίζει κατά πλειοψηφία, χωρίς καταγραφή της τυχόν μειοψηφίας στην απόφαση και χωρίς τήρηση πρακτικών. Στην περίπτωση που αποφασισθεί η ενημέρωση, το καθ’ ου η άρση πρόσωπο ενημερώνεται μόνο για την επιβολή του περιοριστικού μέτρου και για τη διάρκειά του. Δεν επιτρέπεται η υποβολή νέου αιτήματος πριν την πάροδο ενός (1) έτους από την υποβολή του προηγούμενου».

Στο άρθρο 5, παράγραφος 2 για την «Διαχείριση υλικού σε άρσεις για λόγους εθνικής ασφάλειας» αναφέρονται τα παρακάτω για τη διαγραφή των στοιχείων:

«Μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από την παύση της ισχύος της εισαγγελικής διάταξης για την άρση του απορρήτου των επικοινωνιών για λόγους εθνικής ασφάλειας, το υλικό που αποτυπώθηκε στο σύστημα επισυνδέσεων διαγράφεται αυτόματα από το σύστημα. Σε περίπτωση που η αρμόδια Υπηρεσία κρίνει αναγκαία τη διατήρηση του υλικού για τη συσχέτισή του με στοιχεία υπό εξέλιξη έρευνας ή σε περίπτωση συνδρομής της παρ. 1, το υλικό εξάγεται από το σύστημα σε υλικό φορέα και παραδίδεται εγγράφως στην επισπεύδουσα Διεύθυνση ή Τμήμα της. Με την επιφύλαξη της παρ. 1, κατόπιν γραπτής πρότασης της επισπεύδουσας Διεύθυνσης ή Τμήματος και έγκρισης του Διοικητή της Ε.Υ.Π. ή του Διευθυντή της Δ.Α.Ε.Ε.Β. κατά περίπτωση, μπορεί να διαγραφεί από το σύστημα υλικό που αποτυπώθηκε και πριν τη συμπλήρωση των έξι (6) μηνών, εάν συντρέχει ειδικός λόγος προς τούτο».

Στο 1ο άρθρο του νομοσχεδίου αναφέρονται ως βασικοί σκοποί του «η θωράκιση και ο εκσυγχρονισμός της διαδικασίας άρσης του απορρήτου των επικοινωνιών» όπως και «η βελτιστοποίηση της δράσης της ΕΥΠ», για να ανταποκρίνεται στην υπεράσπιση της «εθνικής ασφάλειας» του κεφαλαίου.

Στην ίδια κατεύθυνση, για την περαιτέρω θωράκιση και ενίσχυση των κρατικών αρχών και υπηρεσιών παρακολούθησης, δημιουργούνται για την ΕΥΠ Ακαδημία Πληροφοριών και Αντικατασκοπείας για την εκπαίδευση του προσωπικού, Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου ενώ η Αρχή Ασφαλείας Πληροφοριών (INFOSEC) της ΕΥΠ καθίσταται αρμόδια για τη σύνταξη πολιτικών ασφαλείας και οδηγιών διαχείρισης των διαβαθμισμένων πληροφοριών σε όλα τα δίκτυα και τους χώρους της Προεδρίας της Κυβέρνησης και των υπουργείων σε συνεργασία μαζί τους. Συστήνεται Επιτροπή Συντονισμού για θέματα Κυβερνοασφάλειας, που λειτουργεί ως συντονιστικό όργανο μεταξύ της Γενικής Διεύθυνσης Κυβερνοασφάλειας της Γενικής Γραμματείας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, της Διεύθυνσης Κυβερνοάμυνας του ΓΕΕΘΑ, της Διεύθυνσης Κυβερνοχώρου της ΕΥΠ ως ομάδας αντιμετώπισης ηλεκτρονικών επιθέσεων (Εθνικό CERT) και της Ελληνικής Αστυνομίας.

Τις παραδοχές ότι «κακόβουλα λογισμικά υπάρχουν σε όλη την Ευρώπη, υπάρχουν και στη χώρα μας. Κακόβουλα λογισμικά παρακολούθησης παρατηρήθηκαν πρώτη φορά στη χώρα μας το 2017 – ’18» συνέχισε χτες εκ μέρους της κυβέρνησης ο εκπρόσωπός της, Γ. Οικονόμου.

Από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, η βουλευτής του Θεανώ Φωτίου, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι «διασπαθίζετε σε ημέτερους το Ταμείο Ανάκαμψης. Γι’ αυτό το Ταμείο γίνονται όσα παρακολουθούμε αυτές τις ημέρες από επιχειρηματίες που προφανώς δεν έμειναν ευχαριστημένοι από όσα κάνατε. Το θέμα των υποκλοπών συνδέεται ευθέως με τα 72 δισ. ευρώ των Ταμείου Ανάκαμψης και ΕΣΠΑ».

«Υπάρχει σχέδιο προσβολής της κυβέρνησης από κέντρα που δεν είναι ευχαριστημένα, επειδή η κυβέρνηση δεν προσάρμοσε στα μέτρα τους το ΕΣΠΑ και το Ταμείο Ανάκαμψης» σχολίασε ο Γ. Οικονόμου.

Για το συγκεκριμένο νομοσχέδιο έχουν όλα τα κόμματα της αντιπολίτευση αντιδράσει, θα δούμε σε ξεχωριστά άρθρα τις αντιδράσεις, αλλά υπάρχει και αντίδραση από την ΑΔΑΕ, η οποία αναφέρει ότι «ουδέποτε ενημερώθηκε αρμοδίως, ούτε ζητήθηκε με θεσμικά πρέποντα τρόπο η διατύπωση της γνώμης της, έτσι ώστε το θεσμικό αυτό νομοσχέδιο να είναι η κατάληξη ενός νηφάλιου και επιστημονικού διαλόγου, προς όφελος του δικαιώματος».

Η ΑΔΑΕ εκφράζει την «κατάπληξη της και την θεσμική δυσαρέσκειά της για την εν λόγω θεσμική παράλειψη». Την ίδια στιγμή στέλνει ξεκάθαρο μήνυμα στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, τονίζοντας ότι παρά τα ασφυκτικά χρονικά πλαίσια που ακολουθείται, θα «διατυπώσει τις αμέσως προσεχείς ημέρες την γνώμη της επί των διατάξεων του νομοσχεδίου».

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΑΔΑΕ:

Αναρτήθηκε χθες, 15.11.2022, σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο, το οποίο αφορά την άρση του απορρήτου των επικοινωνιών, την απαγόρευση των κακόβουλων λογισμικών, την ενίσχυση της κυβερνοασφάλειας κλπ. Το νομοσχέδιο αυτό μεταβάλλει άρδην το κανονιστικό πλαίσιο που ίσχυσε επί σχεδόν 30 χρόνια σχετικά με την άρση του απορρήτου των επικοινωνιών και τροποποιεί σε πολλά και κρισιμότατα  σημεία την λειτουργία της ΑΔΑΕ.

Παρά την κεφαλαιώδη σημασία του περιεχομένου του νομοσχεδίου, παρά το γεγονός ότι το ίδιο το Σύνταγμα προβλέπει στο άρθρο 19 §2 ως εγγύηση για την διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών (θεμελιώδους δικαιώματος απολύτως απαραβίαστου κατά την διατύπωση του συνταγματικού κειμένου) την ΑΔΑΕ και, τέλος, παρά τα όσα συνέβησαν τους τελευταίους μήνες, η Αρχή ουδέποτε ενημερώθηκε αρμοδίως, ούτε ζητήθηκε με θεσμικά πρέποντα τρόπο η διατύπωση της γνώμης της, έτσι  ώστε το θεσμικό αυτό νομοσχέδιο να είναι η κατάληξη ενός νηφάλιου και επιστημονικού διαλόγου, προς όφελος του δικαιώματος.

Η ΑΔΑΕ εκφράζει την κατάπληξη της και την θεσμική δυσαρέσκειά της για την εν λόγω θεσμική παράλειψη.

Παρά ταύτα και μέσα στα ασφυκτικά χρονικά πλαίσια της μελλούσης να ακολουθηθεί  διαδικασίας ενώπιον της Βουλής των Ελλήνων, η Αρχή κηδόμενη της ανάγκης προστασίας του δικαιώματος θα διατυπώσει τις αμέσως προσεχείς ημέρες την γνώμη της επί των διατάξεων του νομοσχεδίου.

Πληροφορίες απο 902 και Αυγή

3 thoughts on “Κατάθεση νομοσχεδίου για τις παρακολουθήσεις από την κυβέρνηση

Σχολιάστε Ελεύθερα

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ads Blocker Detected!!!

We have detected that you are using extensions to block ads. Please support us by disabling these ads blocker.

Powered By
Best Wordpress Adblock Detecting Plugin | CHP Adblock