Απέχουν από την διαδικασία των πλειστηριασμών οι δικηγόροι της Σάμου

Αποχή όλων των δικηγόρων της Σάμου από την εκτελεστική διαδικασία για επίσπευση πλειστηριασμών μέχρι τις 31 Ιουλίου, αποφάσισε ομόφωνα ο Δικηγορικός Σύλλογος Σάμου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδρίασε εκτάκτως αποφασίζοντας την αποχή, με δεδομένο ότι οι διατάξεις του νέου Πτωχευτικού Κώδικα δεν εξασφαλίζουν επαρκώς την προστασία των ευάλωτων οφειλετών, και κυρίως της πρώτης κατοικίας τους, στο πλαίσιο της διευθέτησης των οφειλών τους και της παροχής δεύτερης ευκαιρίας.

Η απόφαση αναφέρει:

Α) Την αποχή από τη λήψη απογράφου εκτελεστών τίτλων. Ειδικά στη περίπτωση διαταγών πληρωμής επιτρέπεται μόνο η λήψη αντιγράφου αυτής και όχι απογράφου, προκειμένου και μόνο να τηρηθεί η προθεσμία του άρθρου 630Α ΚΠολΔ.

Β) Την αποχή από τη σύνταξη , υπογραφή και κοινοποίηση επιταγής (άρθ.924 ΚΠολΔ) που αποτελεί την 1η πράξη αναγκαστικής εκτέλεσης, και η οποία συντάσσεται υποχρεωτικά κάτω από επικυρωμένο αντίγραφο από το πρώτο εκτελεστό απόγραφο• η ακρίβεια της αντιγραφής της οποίας βεβαιώνεται από το δικηγόρο που το εκδίδει (άρθρ. 36 παρ. 2 περ. β Κώδικα Δικηγόρων) , και στην οποία επιβάλλεται τελικά de facto η υπογραφή της από δικηγόρο.

Γ) Την αποχή από την υπογραφή εντολής προς εκτέλεση (άρθ.927 ΚΠολΔ).

Σύμφωνα με τους δικηγόρους της Σάμου η στάση τους θα επανακαθοριστεί μετά τις εξελίξεις που θα υπάρξουν στο συγκεκριμένο θέμα μετά και τις πιέσεις που ασκούνται προς όλους τους αρμόδιους από το σύνολο των δικηγόρων της χώρας.

ΕΡΤ

Σχολιάστε Ελεύθερα