Διαγωνισμός της Περιφέρειας για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς στην Ικαρία

Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου καλεί κάθε ενδιαφερόμενο που έχει δικαίωμα συμμετοχής (φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ενώσεις επαγγελματιών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, συνεταιρισμοί, κοινοπραξίες που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσας) να υποβάλλουν έγγραφη προσφορά για την ανάδειξη μειοδότη δρομολογίων όπως αυτά αναλύονται στο παράρτημα Α και για χρονικό διάστημα έως και 30/6/2021, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ικαρίας, συνολικού προϋπολογισμού 57.908,40 € συμπεριλαμβανομένου δικαιώματος προαίρεσης 5% και Φ.Π.Α. 24%.

Διαγωνισμός της Περιφέρειας για την  ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς στην Ικαρία

Κριτήριο ανάθεσης αποτελεί η χαμηλότερη τιμή σε ΕΥΡΩ. Όλα τα δρομολόγια είναι με επιστροφή εκτός αν κάπου αναφέρεται διαφορετικά. Τα δρομολόγια θα πρέπει να πραγματοποιούνται μέσα στα χρονικά όρια όπως αυτά ορίζονται στη με αριθμό 50025/26-09-2018 Κ.Υ.Α «Μεταφορά Μαθητών δημόσιων σχολείων από τις Περιφέρειες».

Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου/ ΠΕ Σάμου, Ειδικού Φορέα και Κ.Α.Ε. 4192.0821.0001. Οι κλειστοί φάκελοι θα κατατίθενται στην Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Σάμου, Δερβενακίων 1, 2ος όροφος, είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω ταχυδρομείου μέχρι και την 18η Ιανουαρίου 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.00 π.μ.

Οποιοσδήποτε ενδιαφέρεται μπορεί να δει πληροφορίες στο site της περιφέρειας

Loading

2 thoughts on “Διαγωνισμός της Περιφέρειας για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς στην Ικαρία

Σχολιάστε Ελεύθερα

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ads Blocker Detected!!!

We have detected that you are using extensions to block ads. Please support us by disabling these ads blocker.

Powered By
Best Wordpress Adblock Detecting Plugin | CHP Adblock